Hu­rem i Rus­tem-pa­ša iz "Su­lej­ma­na veličanstvenog" dolaze u BiH

Tur­ski glum­ci Mer­jem Uzer­li i Ozan Gu­ven, bh. i re­gi­onal­noj pu­bli­ci naj­po­zna­ti­ji po ulo­ga­ma Hu­rem i Rus­tem-pa­še u se­ri­ji "Su­lej­man Ve­ličan­stve­ni", do­la­ze za de­se­tak da­na u dvo­dne­vnu po­sje­tu BiH.

Autor J.A. - Objavljeno 2016-11-27 18:24:00

Oni bi trebali bo­ra­viti u Sa­ra­je­vu i Ze­ni­ci 7. i 8. de­cem­bra.

U sri­je­du u Sa­ra­je­vu eki­pa bi tre­ba­lo da bude gost na otva­ra­nju Se­dmi­ce tur­skog fil­ma, a u Ze­ni­ci će u čet­vrtak bi­ti upri­ličena bh. i re­gi­onal­na pre­mi­je­ra fil­ma "Ra­na mo­je maj­ke", u ko­jem igra­ju ovo dvo­je tur­skih glu­ma­ca.

Pre­ma do­sa­daš­njim na­ja­va­ma, u Sa­ra­je­vo i Ze­ni­cu do­la­ze Fi­rat Sez­gin, pro­du­cent ovog fil­ma, i re­di­telj Ozan Aktan, a od glu­ma­ca, uz Mer­jem i Oza­na, ko­ji glu­me Ma­ri­ju i Bo­ri­sla­va, i "Sa­lih", ko­jeg u fil­mu glu­mi Bo­ra Akas.

Tur­ska eki­pa je poželje­la da po­sje­ti i je­dnu us­ta­no­vu za dje­cu bez ro­di­telj­skog sta­ra­nja, pa će u po­po­dne­vnim sa­ti­ma bi­ti gos­ti "Dom-po­ro­di­ce", naj­veće ta­kve us­ta­no­ve u Ze­ni­ci i cen­tral­noj BiH.

 

#hure #rustempaša #bih