BURNO ROČIŠTE ŠIPAD EXPORT-IMPORTA: Bogilović osporio potraživanja vrijedna 30 miliona KM, povjerioci nezadovoljni tvrde da je na djelu stečajna mafija

Očekivano, nastavak prvog ispitnog ročišta u stečajnom postupku nad pravnim licem “ŠIPAD EXPORT-IMPORT” protekao je burno jer su povjerioci prisiljeni svoja prava tražiti pred licem pravde u postupku koji teče veoma sporo, a u kojem se tretiraju prijave vrijedene skoro 40 miliona KM

Autor A.I.M. - Objavljeno 2017-09-14 20:15:00

U Općinskom sudu Sarajevo danas je održan nastavak prvog ispitnog ročišta u stečajnom postupku nad pravnim licem “ŠIPAD EXPORT-IMPORT”, Dioničko društvo u mješovitoj svojini za spoljnu i unutrašnju trgovinu i inžinjering, a koji  vodi sutkinja Edina Bučan.

Ekipa News Blica prisustvovala je ročištu na kojem se na momente vodila žučna rasprava između stečajnog upravnika Mesuda Bogilovića i stečajnih povjerioca.  Cilj ročišta bilo je ispitivanje  prijave potraživanja koje su zaprimljene do dana ročišta, što je ukupno 81 prijava.

Prihvaćena potraživanje

Nakon što je sudija Bučan pozvala stečajnog upravnika da se izjasni o navedenim prijavama potraživanja, uslijedilo je čitanje prijava koje su priznate, a među njima su i prijave koje su podnijeli „Nova Gama“ d.d. Sarajevo čija se potraživanja odnose na usluge obezbjeđenja, sudskih troškova i kamata u iznosu 23.925,97, zatim „Gama AA“ d.o.o. Sarajevo čija potraživanja za usluge obezbjeđenja, sudskih troškova  i kamata iznose 25.561, 24 KM. Na osnovu usluge sakupljanja odvoza i deponovanja kućnog otpada u iznosu od 16.709,12 KM. prihvaćena su potraživanja KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo.

Priznata je prijava i Sarajevske berze koja se odnosi na dug po objavama web stranica u iznosu 1.638.00 KM. Firmi ŠIP "Stupčanica" d.d. u stečaju uvažena je prijava za potraživanje na osnovu sudske presude dug u iznosu od 256.895,63 KM,  a priznata je i prijava Uprave za indirektno oporezivanje u potraživanju poreza u iznosu od 45.536,30 KM.

Porezna uprava Federacije BiH na ime poreza potraživala je iznos od 2.975.322,70 KM., Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH potraživao je dug za obavljene usluge u iznosu od 10.772,96 KM., Elektroprivreda BiH potraživala je naknadu za distribuciju električne energije u iznosu 11.899,58 KM.

U tabeli potraživanja našlo se i "Lido-Osiguranje" d.d. Sarajevo koje je u postupku zabilježeno za dug po osnovu osiguranja u iznosu od 6.271,08 KM. Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo u procesu je potraživanje za dug po osnovu sudske takse u iznosu od 312.00 KM, dok je Zeničko-Dobojski Kanton potraživao dug po osnovu sudske takse u iznosu od 1.050,00 KM. Njima se pridružuje i Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo s potraživanjem dug po osnovu sudske takse u iznosu od 49,34 KM. 70. Svoja prava u ovom slučaju tražio je i Federalni zavod PIO/MIO potražujući ukupan iznos od 887.320,20 KM, od kojeg je priznato 57 .016,80 KM dok se preostali iznos osporava, istakao je Bogilović.

Tokom izlaganja prijava koje su priznate strečajnom upravniku primjedbu je uputila Šišić Azra, bivša uposlenica „Šipad EXPORT – IMPORTA“ tvrdeći da Bogilović nije iznio stav po pitanju svih podnesaka te da je potraživanje sveo na potraživanja po osnovu radnog odnosa i neuvezanog staža.  Boreći se za svoja prava Šišić je zataražila od Boglovića da se izjasni po svim predlošcima, što je sudinica Bučan i uvažila, a oštećena radnica najavila je novo pokretanje parnice.

 Osporene prijave

Stečajni upravnik porčitao je i prijave koje se osporavaju, a među njima su prijava "Šipad" d.d. Sarajevo u iznosu od 5.000,00 KM.Osporena je i prijava Jugobanke a.d. Beograd u stečaju čiji je ukupani osporavani iznos 29.114.105,97 KM.  Također, Zavod za zdravstveno osiguranje Kantona Sarajevo osporen je u potraživanju za obavezno zdravstveno osiguranje u iznosu od 41.345,23 KM. Union banka d.d. Sarajevo osporena je s prijavom potraživanja u iznosu od 1.724.121,38 KM, kao i JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo u čijoj je prijavi naznačen iznosu od 134.757,53 KM potraživanja po osnovu ne naplaćene porezna obaveza ista potraživanja prijavila Poreska Uprava FBiH.

Osporeno je i potraživanje Sparkasse Bank d.d. po pitanju posjeda poslovnog prostora koji se nalazi u Sarajevu, u ulici Trampina.

 Na spisku osporenih su i Federalni zavod za zapošljavanje u iznosu od 57.753,23 KM, Federalni zavod PIO/MIO u iznosu od 830.303,40 KM , potom Odvjetnik Vesna Drakulić – Šuvalić iz Zagreba čija prijava potražuje dug za sastav revizije u predmetu „Šipad EXPORT-IMPORT – Luka Drvo“ d.o.o. Šibenik u iznosu od 1.500,00 EUR...

Obzirom da je riječ o veom komplikovanom procesu koji tretira milionska potraživanja i imovinu nekadašnjeg giganta, očekivano, povjerioci su u više navrata imali prigovor na izneseno od strane stečajnog upravnika Bogilovića. Tako Esad Ćesko, zakonski zastupnik „Šipad“ d.d. tvrdi da je njegovo potraživanje veće od onoga što je stečajni upravnik naveo i da je dostavio dopune prijave potraživanja.

Prvobitno prijavljeni iznos cirka 5.000 KM upotpunjen iznosom od 103.314,49 KM s  pridodajućom kamatom od 182.263,29 KM, što je ukupno 291.710,00 KM. Na njegove optužbe Bogilović  nije dao konkretan odgovor tražeći izgovor da nije imao uvid u dodatak predmeta.  

Burna rasprava

U burnoj raspravi učestvovao je i povjerilac Jugobanke koji je jasno dao do znanja da slučaj neći biti zavšen tako lako. Međutim, Bogilović je potpuno uvjeren u ispravnost odluke tvrdeći da je tek 8 miliona potraživanja nešto što se može smatrati realnim.

- Ukupna potraživanja povjerilaca su 38 miliona i ono što sam osporio je otprilike oko 30 miliona. Dakle, cirka osam miliona su realna potraživanja koja se ne osporavaju i koja smo priznali. Stečajna masa je najveći problem. Ima dosta te mase koja je nevidljiva i predmet je sudskih dokazivanja i sporova. Da li je Luka Šibenik „Šipad Expot-Importova“ ili je u vlasništvu Hrvatske to je stvar suda, stanovi koji su u vlasništvu iste firme nisu privatizirani i vidjet ćemo u budućnosti kako će to biti riješeno. Mogu li se, smiju li i kako prodati to je stvar odbora povjerilaca, skupštine povjerilaca i suda koji nas prati. Ovo je proces koji će trajati – rekao je Bogilović.

Upravo pitanje imovine u Hrvatskoj izazvalo žestoku raspravu jer Bogilović, kako je rekao, ne mora i neće dostaviti traženi izvod iz katastra povjeriocima po pitanju Luke u Šibeniku. Njegovo ponašanje naljutilo je i Ćesku, koji je naglasio da Bogilović obmanjuje javnost te da stečajni postupak ne vodi u skladu sa zakonom.

- Smatram da je stečajni upravnik nekorektan i nestručan za ovako težak predmet. Bogilović stečajni postupak vodi nezakonito i faforizuje pojedine povjerioce uz predhodnik dogovor sa advokatima. Ovo će biti primjer da postoji stečajna mafija. Dostavit ćemo sudu i nadležnim institucijama jasne dokaze iz kojih se vidi kako se „pere“ novac i kako su vrijednu imovinu prodali za bagatelu. Sada u stečaju potražuju za plaće iako su se naplalaćali plaća. Uostalo, stečajni upravnik je mašimalni inžinjer i nije kvalifikovan za vođene ovog predmeta. On prikriva stvarna potraživanjapovjerioca.Vrijeme će pokazati da su uvezani u organizirani kriminal i korupciju- pojasnio nam je Ćesko po završetku ročišta pitajući se gdje su milioni od BBI banke,“ Vakufske banke, objekata u Neumu, ali i objekata u Aleji Vrela Bosne vrijednih 15.000.000 KM i šta je radio upravni odbor, menadžment, pravobranilaštvo, agencija za privatizaciju...

 

- Ovo je slučaj za SIPU i državno tužiteljstvo jer se radi o organiziranom kriminalu i korupciju za koju do sada niko nije odgovarao. Radnici „Šipad EXPORT-IMPORTA“ pojeli su svoju firmu i činjenica je da će ovaj spor ići će u nedogled – dodao je Ćesko.  

Spor proces

Da je u pitanju predmet čije rješavanje se odvija veoma sporo, a najviše na štetu bivših radnika priznaje i Bogilović.

- Spor jeste spor i teško je dokazivo. Šipad je nekada bio gigant sa desetinama hiljada zaposlenih, a pred stečaj je samo pet zaposlenika. Trenutno je u stečajnoj masi i u njemu je zaposlena samo jedna žena koja prima poštu – pojasnio je.

Osvrnuo se i na osporavanje potraživanja Jugobanke Beograd čije je potraživanje u ovom predmetu i najveće. Uvjeren je da raspolaže dokazima kojma može poništiti odluku suda u Beogradu.

- Presuda suda u Beogradu je da smo mi dužni sa kamatama 29. miliona i to ćemo osporavati jer je mjenicu „Šipad Export-Import“ dao na 6 miliona dolara, „Šipad komerc“ kakođer je dao na šest, što je ukupno 12. Vraćeno je 3 miliona dolara i sada se sve fakturiše samo „Šipad Export-Importu“. Osporavamo i odluke suda u Beogradu i visinu naknade. Presuda je donesena na našu štetu i mi ćemo to dokazivati –  poručuje Bogilović.

Bivši radnici i  dalje na čekanju

U osam miliona koji su prihvaćeni dug je spisak oštećenih radnika koji su svoja prava potražili putem suda. Međutim, današnje ročište nije im dalo gotov razlog za radovanje. Do isplate iz potraživanja po osnovu radnog odnosa porći će još vremena.

 - Zakon je propisao isplatne redove iz stečajne mase, ali sada ima i odluka Ustavnog suda gdje se sve isplate blokiraju i to je dodatno komplicira. Dakle, taman i da imamo pare na računu, taman i da nešto prodamo mi to radnicima ne smijemo dijeliti – kazao je Bogilović.

Tekući računi „Šipad Export-Importa“ otvoreni kod više  poslovnih banaka su blokirani, a knjigovodstvena vrijednost stečajnog dužnika iskazana u Bilansu Stanja na dan 31.12.2016. godine iznosi 4.332.664,00 KM.

- Nemamo ništa, ali imamo dobru volju – kazao je stečajni upravnik kao da je dobra volja dovoljana za rješavanja životnih pitanja onih koji su svoj radni vijek proveli u nekadašnjem gigantu i čija imovina i danas zanemareno propada u svim dijelovima regiona.

 

 

 

#ročište #općinskisudsarajevo #sipadeksportimport #sipaddd #jugobanka #beograd #gamaaa #nastavakispitnogrocista #stecajniupravnik #mesudbogilovic #sudijaedinabucan #esadČesko #sipaddd #imovina #stecajnipostupak #mafija

Vezani clanci

PRIVREDA

Predstavljen Projekt podrška zapošlj...

Realizacijom Projekta podrške zapošljavanju vrijednog 108 miliona KM u naredne četiri godine trebalo bi biti zaposleno 23.000 osoba, istaknuto je na p...
Autor: J.A. - Objavljeno 2018-07-18 17:33:00

PRIVREDA

Trump želi da EU ukine carine na ame...

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump će prestati da prijeti uvođenjem carina na vozila uvezena iz EU ukoliko Unija ukine carine na am...
Autor: J.A. - Objavljeno 2018-07-04 20:16:00

PRIVREDA

Nakon što je izglasana nagodba o Agr...

Danas je u dvorani Košarkaškog centra Dražen Petrović (Cibona) u Zagrebu održano ročište o nagodbi vjerovnika u Agrokoru, a nakon glasanja za nagodbu...
Autor: J.A. - Objavljeno 2018-07-04 15:41:00